• +421 911 224585
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Informácie o spracúvaní údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ani – pet spol s r.o. , so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, (ďalej len „spoločnosť Ani - pet“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Ani - pet vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu PaeDr. Soňu Ivankovú, emailová adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

gdpr

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom B2B e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií.

Spoločnosť Ani - pet spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Ani - pet), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom B2B e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom B2B e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a vybavovanie reklamácií nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Ani - pet.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

• spoločnosť Ani – pet spol s r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

• kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Ani - pet.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Registrácia a prevádzka B2B e-shopu.

Spoločnosť Ani – pet spol. s r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky B2B e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v B2B e-shope a prevádzky B2B e-shopu.

Príjemcom osobných údajov je:

• spoločnosť Ani – pet spol s r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v B2B e-shope.

c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.

Spoločnosť Ani - pet spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom vernostného klubu Ani-pet číslo vernostnej karty. Spoločnosť Ani – pet nevytvára a neukladá zvukové nahrávky z uskutočnených telefonických hovorov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

• spoločnosť Ani – pet spol s r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

• spoločnosť Ani – pet plus s.r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 50 604 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

d. Členstvo v Ani-pet vernostnom klube.

Spoločnosť Ani-pet spracúva na účely členstva v Ani-pet vernostnom klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto, číslo Ani – pet vernostnej karty a počet bodov na karte, a história nákupov člena vernostného klubu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani-pet je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Ani-pet vernostnom klube.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

• spoločnosť Ani – pet spol s r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

• spoločnosť Ani – pet plus s.r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 50 604 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v Ani – pet vernostnom klube po dobu 3 rokov od posledného zakúpeného tovaru členom, na ktorého sa vzťahujú dané osobné údaje.

e. Objednávky na základe e-mailovej komunikácie.

Spoločnosť Ani-pet spracúva na účely vybavenie objednávok na základe e-mailovej komunikácie nasledovné údaje obchodných partnerov: Základné identifikačné údaje: meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. Komunikačné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého a prechodného bydliska, sídla resp. miesta podnikania, miesta výkonu profesie, korešpondenčná adresa v rozsahu názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, obec, PSČ, okres, štát.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani-pet je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Ani – pet.

Príjemcom osobných údajov je:

• spoločnosť Ani – pet spol s r.o., so sídlom Kasalova 37, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 36 557 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

f. Súťaže na Facebooku.

Spoločnosť Ani - pet spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

g. Poskytovanie podpory cez Facebook.

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Ani - pet bude spracúvať osobné údaje uvedené na facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Ani-pet je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov. ň

h. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Ani - pet.

Spoločnosť Ani - pet spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Ani - pet nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Ani - pet, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Ani - pet, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Ani - pet.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Ani - pet. Oprávneným záujmom spoločnosti Ani - pet je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Ani - pet.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Ani - pet uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Ani - pet.

Spoločnosť Ani - pet spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Ani - pet.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Ani - pet je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Ani - pet.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Ani - pet:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c) príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Právny základ pre spracovanie osobných údajov.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov tvorí Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 25.5.2018 a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.

V Nitre, dňa 22. mája 2018