Právna doložka

Autorské práva

© Ani-pet sro Nitra SK. Všetky práva vyhradené. Všetky zobrazené texty, grafiky, kresby, videá, filmy, animácie, zvukové záznamy a ostatné diela tejto webovej stránky podliehajú – pokiaľ nie je inak uvedené – autorskému právu a ďalším zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Akékoľvek kopírovanie a zmeny sú zakázané. Akékoľvek uchovávanie, rozmnožovanie, šírenie, predávanie a reprodukcia je bez predošlého písomného súhlasu firmy Ani-pet sro Nitra je výslovne zakázané. Poukazujeme na to, že diela obsiahnuté na tejto webovej stránke čiastočne podliehajú autorským právam tretích osôb.

Právo obchodnej značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky ochranné značky (logá, slovné a slovné/obrazové značky) použité na tejto webovej stránke chránené zákonom v prospech firmy Ani-pet sro Nitra a nesmú byť použité v žiadnej forme tretími osobami bez predošlého písomného súhlasu.

Ručenie

Obsah tejto webovej stránky je vytvorený veľmi starostlivo. Napriek tomu nemôžeme zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií a stály bezporuchový prístup na webovú stránku. Pokiaľ sa na tejto webovej stránke poukazuje alebo uvádza odkaz na internetové stránky tretích osôb, neručí Ani-pet sro za ich obsah. Ručenie za škody za porušenie povinností z ľahkej nedbalosti je vylúčené, pokiaľ sa to netýka žiadnych podstatných zmluvných povinností a nejedná sa o škodu na živote alebo zdraviu. To isté platí pre porušenie povinnosti našich zákonných zástupcov a/alebo našich zamestnancov. Nároky na základe zákona o ručení výrobcu za škody spôsobené vadou výrobku zostávajú nedotknuté.